Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Nedan beskrivs hur Nordsjö Idé & Design, bifirma till och franchisekoncept ägt av Akzo Nobel Decorative Coatings AB, (“AkzoNobel”), personuppgiftsansvarig, med org. nr 556142-8011, (med adress Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö), behandlar personuppgifter.

Detta är integritetspolicyn för webbplatsen https://www.nordsjoidedesign.se  (“webbplatsen”).

Webbplatsen drivs och underhålls av den AkzoNobel-enhet som det hänvisas till i avsnittet “Webbplatsägare” på denna webbplats.

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I det här Sekretessmeddelandet förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

1.Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du lämnar ut dina personuppgifter till oss kan vi komma att behandla dem för de syften som beskrivs nedan.

1.1     För att svara på dina förfrågningar eller kommunicera med dig

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via våra kontaktformulär online.

Vi behandlar ditt namn, din titel (befattning), dina kontaktuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer och namnet på ditt företag) och eventuella andra uppgifter som du lämnar ut till oss i det öppna fältet i kontaktformuläret.

Vi behandlar uppgifterna baserat på ditt samtycke, som du när som helst kan dra tillbaka.

1.2     För undersökningar och andra former av (marknadsförings-)kommunikation

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka undersökningar till dig om våra produkter eller tjänster eller för att skicka marknadsföringskommunikation till dig, och för att hålla dig uppdaterad om evenemang, specialerbjudanden, produkter och tjänster från AkzoNobel. Vi kan skapa profiler och analysera din interaktion med oss. På så sätt kan vi lära oss mer om dina intressen och anpassa vår kommunikation med dig utifrån dina personliga intressen.

Vi behandlar ditt namn, din adress, ditt födelsedatum (men bara om du frivilligt har lämnat ut dessa uppgifter till oss), din e-postadress och andra ämnen som du aktivt och frivilligt kan ha delat med oss.

Vi behandlar uppgifterna baserat på ditt samtycke, som du när som helst kan dra tillbaka.

1.3     För att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter i sammanställd form för olika affärsrelaterade syften inom AkzoNobel, till exempel för att utveckla nya produkter och tjänster, utöka, förbättra eller förändra våra webbplatser, appar och andra digitala kanaler, identifiera användningstrender, fastställa hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är samt bedriva och utöka vår affärsverksamhet.

När så är möjligt använder vi data i sammanställd form. Ibland behandlar vi personuppgifter som ditt namn, din e-postadress, din IP-adress, kön, den adress där du är skriven, postnummer och andra uppgifter som nämns i det här Sekretessmeddelandet eller som du på annat sätt har lämnat ut till oss.

Vi behandlar informationen för berättigade affärsmässiga syften.

1.4      För teknisk och funktionell administration av webbplatsen

När du använder våra tjänster kan vi samla in vissa uppgifter automatiskt från din enhet. Vi behandlar dina personuppgifter för att hjälpa dig att hitta information snabbt och enkelt och för att förbättra tillgången till och funktionerna på den här webbplatsen och andra digitala kanaler.

De uppgifter som vi samlar in automatiskt kan vara information som din IP-adress, typ av enhet, enhetens unika ID-nummer, typ av webbläsare, allmän geografisk plats (t.ex. i vilket land eller vilken stad du befinner dig) och annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med vår tjänst, till exempel vilka webbsidor du har besökt och vilka länkar du har klickat på.

Genom att samla in den här informationen kan vi lära oss mer om vilka som använder våra tjänster, varifrån de kommer och vilket innehåll de är intresserade av. Vi använder den här informationen för våra interna analyssyften och för att förbättra kvaliteten och relevansen hos våra tjänster, för att förbättra våra produkter och tjänster och för att utveckla nya funktioner.

Vi behandlar informationen för berättigade affärsmässiga syften, dvs. för att bättre förstå hur våra kunder interagerar med våra webbplatser.

1.5     När du skapar ett konto med oss, för att administrera kontot

På begäran kan vi skapa ett personligt konto åt dig som gör det enklare när du handlar av oss.

Vi kan behandla ditt namn, din adress, en giltig e-postadress och andra uppgifter som du ber om. Vi behandlar även ditt visningsnamn, din roll och dina inloggningsuppgifter.

Vi behandlar uppgifterna baserat på ditt samtycke, som du när som helst kan dra tillbaka.

1.6     När du köper produkter i vår webbutik, för att behandla din order och hantera kundrelationen

Vi använder dina personuppgifter för att behandla ditt köp och leverera din order, för att rapportera orderstatus och för att kontakta dig om transaktionen.

För detta syfte behandlar vi ditt namn och din adress, dina kontaktuppgifter som telefonnummer eller e-postadress, dina kreditkortsuppgifter eller annan betalningsinformation, vilka behandlas av en PCI-certifierad leverantör, ditt godkännande av våra tillämpliga villkor samt om du vill få vårt nyhetsbrev eller inte.Vi behandlar också information om vad du har handlat av oss och information från din registrerade interaktion med AkzoNobels webbplatser och appar (till vilket vi kan använda cookies) och din köphistorik, både online (om du kopplar köpen till din profil) och offline (när du handlar offline).

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt köpavtal med dig och leverera din order.

1.7     Om du deltar i utlottningar, evenemang, tävlingar, kampanjer och/eller hasardspel använder vi dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande

Med ditt samtycke kan vi skicka e-postmeddelanden till dig med kampanjerbjudanden och inbjudningar till att delta i utlottningar, evenemang, tävlingar och hasardspel. Om du väljer att delta i någon av dessa aktiviteter behöver vi dina personuppgifter för att kunna organisera dem.

Om du deltar i någon av dessa aktiviteter behöver vi också dina personuppgifter för att kunna meddela när du har vunnit, dela ut priser och mäta responsen på utlottningar, evenemang, tävlingar, kampanjer och hasardspel.

Vi behandlar uppgifterna baserat på ditt samtycke, som du när som helst kan dra tillbaka.

1.8     Regelefterlevnad och skydd av AkzoNobels tillgångar och intressen

Vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som är lämpligt eller nödvändigt (a) enligt gällande lag, inklusive lagar i andra jurisdiktioner än den där du är bosatt och inklusive lagar som rör till exempel due-diligence-processer som utförs av andra parter, penningtvätt, finansiering av terrorism och andra brott; (b) för att uppfylla juridiska åtaganden; (c) som svar på en begäran från polisväsendet eller andra myndigheter, inklusive polisväsenden eller andra myndigheter i andra jurisdiktioner än den där du är bosatt; (d) för att följa våra villkor och bestämmelser och andra tillämpliga policyer; (e) för att skydda vår verksamhet; (f) för att skydda och tillgodose våra rättigheter, vår sekretess, säkerhet och egendom och/eller din/a/ eller andras; samt (g) för att ge oss möjlighet att vidta tillgängliga rättsliga åtgärder eller begränsa den skada som vi kan åsamkas.

Vi kan behandla ditt namn, dina kontaktuppgifter, din korrespondens med AkzoNobel, din användning av våra produkter och/eller tjänster och all annan information som nämns i detta Sekretessmeddelande eller som du på annat sätt lämnar ut till oss, om så krävs för något av de syften som räknas upp i stycket ovan.

Vi kan behandla informationen för berättigade affärsmässiga syften.
 

 1. Cookies och liknande spårningsteknik

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att samla in och använda personuppgifter om dig, bland annat för att, med ditt samtycke, förse dig med intressebaserad reklam. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför och hur du kan styra användningen av cookies, se vårt Cookiemeddelande.

 1. Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Vi kan sprida dina personuppgifter till

 • företag i vår koncern och externa tjänsteleverantörer som förser oss med databehandlingstjänster (till exempel för att hjälpa till med leveransen av, för att tillhandahålla funktioner inom eller för att höja säkerheten hos våra tjänster) eller som på annat sätt behandlar personuppgifter åt oss för de syften som beskrivs i det här Sekretessmeddelandet eller enligt den information du får när vi samlar in dina personuppgifter. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med hög säkerhet har AkzoNobel infört AkzoNobel Binding Corporate Rules, som ser till att alla juridiska enheter inom AkzoNobel behandlar personuppgifter med samma höga säkerhet. Vi har också kommit överens om tekniska, organisatoriska och avtalsmässiga åtgärder (i form av databehandlingsavtal) med externa leverantörer för att säkerställa att dina personuppgifter uteslutande behandlas för de syften som nämns ovan och för att se till att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt;
 • enheter inom polisväsendet, rättsinstanser, myndigheter, domstolar och andra tredje parter där vi bedömer att spridningen är nödvändig: (i) i enlighet med gällande lagar och bestämmelser; (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagliga rättigheter; eller (iii) för att tillgodose dina eller någon annan persons vitala intressen;
 • faktiska eller potentiella köpare (och deras representanter och rådgivare) i samband med faktiska eller föreslagna köp, sammanslagningar eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får använda dina personuppgifter för de syften som definieras i det här Sekretessmeddelandet; samt
 • andra personer om du har samtyckt till, eller instruerat oss eller våra leverantörer, om spridningen.
 1. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas i, andra länder än det land där du bor. Det kan hända att dessa länders dataskyddslagar skiljer sig åt från dem i ditt hemland (och i vissa fall ger ett sämre skydd).

Våra servrar är placerade inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), även om företagen i vår koncern och våra externa leverantörer bedriver verksamhet över hela världen. När vi samlar in dina personuppgifter kan det därför hända att vi behandlar dem i något av dessa länder, i enlighet med följande stycke.

Länder utanför EES har inte alltid stränga dataskyddslagar. Vi vidtar emellertid alltid åtgärder för att se till att dina uppgifter används av tredje part i enlighet med detta Sekretessmeddelande och att vi uppfyller tillämpliga lagar och bestämmelser för att skydda din information på lämpligt sätt. Om dina uppgifter överförs till ett annat land ser vi till att de fortfarande får ett tillräckligt skydd, genom AkzoNobels egna Privacy Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data eller genom avtal med tredje part. Detta kan ske genom att EU-kommissionens standardavtalspunkter tillämpas vid överföring av personuppgifter, vilka ställer krav på att mottagare av data skyddar personuppgifter som de behandlar i enlighet med EU:s dataskyddslag.

Vi kan också överföra eller sprida dina personuppgifter till våra externa leverantörer, professionella rådgivare eller andra personer om vi anser att detta krävs för att administrera tjänsterna och vår verksamhet.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter om dig som vi samlar in och behandlar. De åtgärder vi vidtar är avsedda att ge ett skydd som står i proportion till de risker som behandlingen av dina personuppgifter medför.

Vi har en säkerhetspolicy som skyddar mot obehörig åtkomst. Data på våra säkra sidor krypteras med SSL-teknik. Din webbläsare kan visa att sidan att säker (och du bör även kontrollera detta). Det kan gå att ställa in webbläsaren så att du får ett varningsmeddelande första gången du besöker en säker sida på webbplatsen.

Alla dina uppgifter krypteras alltid när de överförs via internet. SSL är ett specialprogram som automatiskt krypterar alla data du skickar via våra säkra sidor. Vår server läser sedan data med hjälp av en privat nyckel. Det betyder att dina uppgifter, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter eller andra personuppgifter, omvandlas till kod som bara kan avkodas med den privata nyckeln eller ett lösenord. Alla delar av tjänster där du måste uppge personuppgifter är säkra.

Om du har fått (eller själv skapat) inloggningsuppgifter för att kunna ta del av vissa delar av våra tjänster (till exempel användarnamn och lösenord) ansvarar du för att hålla dessa hemliga.

Överföringen av information via internet är inte helt säker. Vi gör visserligen allt vi rimligtvis kan för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera säkerheten för personuppgifter som du lämnar ut online. Du godtar de inneboende säkerhetsrisker som användningen av internet medför och vi ansvarar inte för eventuella säkerhetsintrång såvida vi inte har brutit mot tillämpliga lagar, och då bara i den omfattning som definieras i relevanta villkor och bestämmelser.

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter som vi samlar in från dig så länge vi har ett pågående, berättigat behov av det (till exempel för att tillhandahålla en tjänst till dig som du har bett om eller för att uppfylla tillämpliga juridiska, skatte- eller redovisningsmässiga krav).

När vi inte längre har ett pågående, berättigat affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills vi har möjlighet att radera dem.

 1. Vilka krav kan du ställa när det gäller dina personuppgifter?

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Du har rätt att få tillgång till, ändra, uppdatera eller begära att vi raderar dina personuppgifter. Dessutom kan du invända mot vår behandling av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter och begära överflyttning av dina personuppgifter. Du kan utöva den här rätten genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 • Du har rätt att när som helst avanmäla dig från marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig. Du kan utöva den här rätten genom att klicka på avanmälnings- eller uppsägningslänken i e-postmeddelandena som vi skickar till dig. Om du vill avbeställa andra former av marknadsföring, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 • På liknande sätt kan du, om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Även om du drar tillbaka ditt samtycke förblir den behandling som vi utförde före tillbakadragandet laglig och inte heller påverkas behandlingen av dina personuppgifter som görs på rättsliga grunder snarare än samtycke.
 • Vi är tacksamma om du i första hand vänder dig till oss med eventuella klagomål, men du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten.


Vi besvarar alla förfrågningar från privatpersoner som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

 1. Länkar till andra webbplatser och sociala medier

Våra tjänster kan innehålla länkar till och från tjänster som erbjuds av våra partnernätverk, annonsörer, närstående företag och företag i vår koncern. Om du klickar på en länk till någon av dessa ska du vara medveten om att de har sina egna sekretesspolicyer/användarvillkor och vi ansvarar inte för dem. Läs genom deras sekretessmeddelanden innan du lämnar ut 

 1. Får personer under 16 år lämna ut sina personuppgifter?

Personer under 16 år får endast lämna ut personuppgifter till oss om de har fått skriftlig tillåtelse att göra det av en förälder eller målsman som har läst det här Sekretessmeddelandet.

 1. Kontakta oss
  Om du har frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av följande uppgifter:

E-post: butikssupport@akzonobel.com.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Akzo Nobel:

Du har rätt att bereda dig åtkomst till dina Personuppgifter när som helst samt att få dessa korrigerade eller borttagna genom att skicka en begäran till: Akzo Nobel Decorative Coatings AB, 205 17 Malmö, Tfn 040-35 50 00, E-post info.mma@akzonobel.com   

Utöver det ovanstående kan du korrigera vissa av dina Personuppgifter genom att logga in på ditt Personliga konto och ändra de Personuppgifter som är felaktiga.